Information

Styrande dokument

Det är viktigt att alla styrande dokument finns på plats i ett företag. Ägardirektiv, vd-instruktion, arbetsbeskrivningar, mötesstrategi, processkartläggningar, dokumenterade rutiner, introduktionsplaner, kompetensutvecklingsplan och så vidare skapar struktur och tydlighet för både ledning och medarbetare.

Har ni aktuella och uppdaterade styrande dokument? Vi kan stötta er i framtagandet eller uppdateringen av dessa dokument.

Kontakta oss så berättar vi mer Ladda ned ett produktblad